RODO

INFORMACJE DLA PACJENTA

Informujemy, że w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej są przetwarzane Państwa dane osobowe.
 

 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Lidia Bednarek - Beata Biesiadecka sp.p. 32-082 Bolechowice ul. Winnica 20.
 • Inspektorem ochrony danych osobowych jest Franciszek Bednarek, mail: inspektor.rodo@przychodnia-bolechowice.pl
 • Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Podstawę prawną do zbierania i przetwarzania danych stanowi obowiązek prawny wynikający rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. Poz. 2069)
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn : Dz. U. z 2016 r. Poz 186) oraz prawo do sprostowania danych i ich uzupełnienia.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. : Dz. U. Z 2016 r. Poz 186).
 • Przysługuje Państwu prawo do wzniesienia skargi (do organu nadzorczego) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Informujemy. że zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem Przychodni wynikającym z przepisów prawa, dlatego podanie danych osobowych pacjenta w związku w wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej jest obowiązkowe. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpoczęcia leczenia, a w przypadku konieczności podjęcia leczenia będzie skutkować zgłoszeniem zdarzenia Policji, w celu ustalenia tożsamości osoby leczonej.
 • Dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Podstawa prawna do udzielania niniejszej informacji: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


INFORMACJE DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH

Informujemy, że w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej są przetwarzane Państwa dane osobowe.
 

 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Lidia Bednarek - Beata Biesiadecka sp.p. 32-082 Bolechowice ul. Winnica 20.
 • Inspektorem ochrony danych osobowych jest Stanisław Bednarek - telefon kontaktowy: 533967278, mail: inspektor.rodo@przychodnia-bolechowice.pl
 • Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Podstawę prawną do zbierania i przetwarzania danych stanowi obowiązek prawny wynikający rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. Poz. 2069)
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wynikającego z przepisów prawa obowiązku udostępniania informacji wyłącznie osobom upoważnionym.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn : Dz. U. z 2016 r. Poz 186) oraz prawo do sprostowania danych i ich uzupełnienia.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. : Dz. U. Z 2016 r. Poz 186).
 • Przysługuje Państwu prawo do wzniesienia skargi (do organu nadzorczego) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Państwa dane zostały zebrane od pacjenta lub jego opiekunów prawnych, w celu określenia osób, które są upoważnione do uzyskania informacji o pacjencie i do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta.
 • Informujemy. że zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem Przychodni wynikającym z przepisów prawa, dlatego przetwarzanie danych osobowych osób upoważnionych do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej jest obowiązkowe.
 • Dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Podstawa prawna do udzielania niniejszej informacji: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)